Liity jäseneksi

Kivi » Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus

Henkilötietojen käsittely KIVI ry:n jäsentunnusrekisterissä. Päivitetty 16.1.2020.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on KIVI ry:n jäsenrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on KIVI ry (osoite Upseerikerhonkatu 5, 15700 Lahti, sähköposti sini.laine@kivi.info). Rekisterin yhteyshenkilö KIVI ry:ssä on toiminnanjohtaja Sini Laine (sini.laine@kivi.info, +358 50 3301630).

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään KIVI ry:n jäsenrekisterin luomiseen. Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvatun tehtävän hoitamisesta.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää KIVI ry:n jäsenyritysten yhteyshenkilöiden ja opiskelijajäsenten tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • yritys
  • yrityksen y-tunnus (jäsenyyden tarkistamista varten)
  • oppilaitos

5. Säännönmukaiset tietolähteet

KIVI ry:n jäsenrekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

KIVI ry ei luovuta jäsenrekisterin tietoja eteenpäin.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyltä yhteyshenkilöltä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.